Cách chia tiền khi đi ăn mà không gây tranh cãi?

Cách chia tiền khi đi ăn mà không gây tranh cãi?