Cách khắc phục những bất lợi của nhà đầu tư cá nhân trước nhà đầu tư tổ chức?

Cách khắc phục những bất lợi của nhà đầu tư cá nhân trước nhà đầu tư tổ chức?