Pi Network

Cập nhật sách trắng Pi Coin 2021 với bổ sung mới – các chương mới phát hành năm 2021

Sách trắng Pi Network 2021 bổ sung thêm thông tin về việc ra mắt Mainnet của Pi Network, cùng với những thay đổi trong công thức tính phần thưởng khi khai thác Pi Coin.

Đọc thêm